Vedtægter

Læs som pdf

VEDTÆGTER FOR
SELSKABET FOR DANSK TEATERHISTORIE (stiftet 16. oktober 1911)


§ 1.

Selskabet for Dansk Teaterhistorie, der har hjemsted i København , har til formål at vække interesse for og kendskab til dansk teaterhistorie samt at støtte Teatermuseet ved Christiansborg.

Selskabet udsender i passende omfang teaterhistoriske skrifter til medlemmerne, der har gratis adgang til museet.


§ 2.

Som medlem af selskabet kan med bestyrelsens godkendelse optages personer, institutioner eller erhvervsdrivende selskaber.

Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet, dels det årlige kontingent, dels det beløb, hvormed kontingentforpligtelsen kan afgøres en gang for alle.

Efter bestyrelsens indstilling kan generalforsamlingen udelukke af selskabet medle mmer , der i skrift eller gerning modarbejder dets virksomhed.


§ 3.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på indtil 9 medlemmer, der vælges for3 år, og som af sin midte vælger formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen, som i tilfælde af vakance kan supplere sig selv, er under ansvar over for generalforsamlingen berettiget til at foretage alle dispositioner , der kan fremme selskabets interesser.

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen, dog at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal undertegne dokumenter vedrørende afhændelse eller pantsætning af fast ejendom.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.


§ 4.

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes så vidt muligt i hvert års februar måned og indkaldes ved meddelelse til medlemmerne med mindst en uges varsel, indeholdende dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme varsel og på tilsvarende måde og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 50 medlemmer af selskabet begærer det med angivelse af en motiveret dagsorden. Fremkommer sådan begæring, skal bestyrelsen indkalde den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse inden een måned efter begæringens fremsættelse.


§ 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af årsberetning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab.
  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemme rne.
  5. Valg til bestyrelsen.
  6. Valg afrevisor.
  7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsam li ngen, må være bestyrelsen i hænde inden hvert års 1. februar.


§ 6.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Til forandring af disse vedtægter kræves dog, at der på generalforsamlingen er mødt 2/3 af medlemmerne, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke mødt på en generalforsamlin g, hvor forandring af disse vedtægter forelæg ges, skal bestyrelsen snarest muligt indkalde en ekstraordinær generalforsamling, der kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.


§ 7.

For vedtagelse af selsk abets opløsning gælder de i § 6, stk. 2 og 3 indeholdte regler, dog at vedtagelse skal ske med 5/6 af de afgivne stemmer.

Opløses selskabet, tilfalder dets eventuelle formue Teatermuseet ved Christiansborg.

Scroll to top